Aktuality Tisk článku  

  

 Výroba 3D pružin
Zahájili jsme výrobu pružin a tvarových výrobků na novém 3D CNC automatu WAFIOS FMU20+

 

 

 

 

 

 

 

 

CNC obráběcí zařízení pro automatické broušení čel pružin 

 

 

Tryskání (Shot peening)

zvýšení odolnosti pružin vůči námaze

  

 

 

 

 

Výroba 3D pružin 

Zahájili jsme výrobu pružin a tvarových výrobků na novém 3D CNC automatu WAFIOS FMU16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2020- jsme obdrželi nový certifikát ČSN EN ISO 9001:2016. Systém managementu kvality zahrnuje činnosti: - výroba pružin a tvarových výrobků z drátu.

První certifikát naše firma obdržela již 19.12.2002.

 

  Certifikát ve formě PDF ke stažení zde.

 

 

 

 

 

 

Zahájili jsme výrobu pružin a tvarových výrobků na novém 3D CNC automatu WAFIOS FMU25.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Pérovna získala nového akreditovaného dodavatele kalibračních služeb: - HKM kalibra s.r.o., se sídlem Pardubice, Jiráskova 1970.

 


  

 


 

 

 


 

 

 

 Byl spuštěn nový CNC automat WAFIOS FSE 15, na výrobu pružin

(válcových, kuželových a soudkových - tažných a tlačných) z drátu 0,14 - 0,8mm. 

Elektronicky kontroluje každý vyrobený kus pro maximální kvalitu. 

 

Zásady ochrany osobních údajů. 

 

pro obchodní partnery

Informace ke zpracování osobních dat obchodních partnerů
Naše společnost dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Jedná se o kontaktní informace o odběratelích a dodavatelích - zajištění přípravy a plnění smluv nebo objednávek a s následnou fakturaci. Také pracujeme s kontaktními informacemi na osoby, které potřebujeme v oprávněném zájmu pro organizační zajištění dodávek.
Kunvaldská a.s. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.
V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně či telefonicky na adrese sídla společnosti.
Vedení společnosti

pro akcionáře

 Informace k GDPR
Společnost Kunvaldská a.s., IČ 259 24 184, se sídlem Kunvald 84, 561 81 (dále jen „správce”) tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“), informuje akcionáře, jako subjekty údajů, o tom, že osobní údaje akcionářů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a datum narození budou správcem zpracovávány pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze vztahu akcionáře ke správci, dále pro účely plnění povinností vyplývajících správci z právních předpisů a v nezbytném rozsahu rovněž pro účely oprávněných zájmů správce. Právním základem pro zpracování osobních údajů akcionářů je tedy plnění právních povinností, které se na správce vztahují a rovněž skutečnost, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Osobní údaje akcionářů budou zpracovávány po dobu trvání právního vztahu mezi akcionářem a správcem, případně po dobu, po kterou správci vyplývá z příslušných právních předpisů povinnost tyto údaje dále zpracovávat. Příjemci osobních údajů mohou být státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností správce stanovených příslušnými právními předpisy, či v rámci realizace oprávněných zájmů správce nebo akcionáři společnosti při plnění povinností správce dle příslušných ustanovení zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Akcionáři jsou oprávněni požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům a žádat jejich opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Akcionáři jsou oprávněni požadovat výmaz a popřípadě omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů. Akcionáři mají právo na přenositelnost údajů, jsou oprávněni vznést námitku proti zpracování a mají právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Představenstvo společnosti

 

 

 

 

 


 

přejít na hlavní stranu

Zajímá mne cena výroby