Zásady ochrany osobních údajů

Pro obchodní partnery

Naše společnost dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Jedná se o kontaktní informace o odběratelích a dodavatelích – zajištění přípravy a plnění smluv nebo objednávek a s následnou fakturaci. Také pracujeme s kontaktními informacemi na osoby, které potřebujeme v oprávněném zájmu pro organizační zajištění dodávek.

Kunvaldská a.s. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně či telefonicky na adrese sídla společnosti.

Vedení společnosti

Pro akcionáře

Informace k GDPR

Společnost Kunvaldská a.s., IČ 259 24 184, se sídlem Kunvald 84, 561 81 (dále jen „správce”) tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“), informuje akcionáře, jako subjekty údajů, o tom, že osobní údaje akcionářů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a datum narození budou správcem zpracovávány pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze vztahu akcionáře ke správci, dále pro účely plnění povinností vyplývajících správci z právních předpisů a v nezbytném rozsahu rovněž pro účely oprávněných zájmů správce. Právním základem pro zpracování osobních údajů akcionářů je tedy plnění právních povinností, které se na správce vztahují a rovněž skutečnost, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Osobní údaje akcionářů budou zpracovávány po dobu trvání právního vztahu mezi akcionářem a správcem, případně po dobu, po kterou správci vyplývá z příslušných právních předpisů povinnost tyto údaje dále zpracovávat. Příjemci osobních údajů mohou být státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností správce stanovených příslušnými právními předpisy, či v rámci realizace oprávněných zájmů správce nebo akcionáři společnosti při plnění povinností správce dle příslušných ustanovení zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Akcionáři jsou oprávněni požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům a žádat jejich opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Akcionáři jsou oprávněni požadovat výmaz a popřípadě omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů. Akcionáři mají právo na přenositelnost údajů, jsou oprávněni vznést námitku proti zpracování a mají právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Představenstvo společnosti